Vedtægter

De efterfølgende love er oplæst og vedtaget på den stiftende generalforsamling torsdag den 2. marts 1971 i Fraugde Forsamlingshus.

Ændret på ekstraordinær generalforsamling den 11. april 1990, 20. november 2008 samt 15.april 2010

Paragraf 1.

Antennelaugets formål er at varetage driften og udbygningen af antenneanlæget. Antennelauget kan varetage og samarbejde med andre beboerinteresser og kan med generalforsamlingens tilslutning tilsluttes en evt. beboerforening eller lignende.

Paragraf 2.

Enhver beboer i det aktuelle område skal have adgang til at tilslutte sig antenneanlæget, og er efter tilslutning pligtig som medlem i antennelauget. Ved optagelse i lauget betales et indmeldelsesgebyr, hvis størrelse fastsættes på den årlige generalforsamling. (ordinære)

Paragraf 3.

1. Antennelauget afholder samtlige udgifter i forbindelse med anlægets drift, vedligeholdelse og forsikring. Udgifter på egen matrikkel vedrørende opgravning til stikledning fra fordelerstander til bolig afholdes af ejeren. Kontingentets størrelse fastsættes på den årlige ordinære generalforsamling og opkræves 4 gange årligt. Regnskabsåret går fra 1/1 til 31/12.

2. Såfremt det kontingent samt evt. bidrag og omkostninger, der er pålignet i et år, ikke er indbetalt til foreningen inden 14 dage fra forfaldsdagen er vedkommende medlems stemmeret suspenderet, samtidig vil den pågældendes indføringskabel blive afbrudt fra den øvrige del af antenneanlæget. Omkostninger m.m. i forbindelse med en lukning og en evt. senere genåbning skal betales af det pågældende medlem. Genåbning er i øvrigt betinget af, at alle de beløb den pågældende skylder lauget, er betalt.

3. Man kan som udlejer vælge mellem 2 betalingsordninger:

1) Udlejer betaler.
2) Kontingentet påhviler lejer.

Ved opsigelse af lejemålet forpligtiger udlejer sig til omgående at meddele dette til formanden eller kassereren af Antennelauget. Det påhviler desuden udlejer at betale eventuel restance.

Paragraf 4.

Ved medlemsskifte skal det nye medlem forpligte sig til at overtage anlæget med de rettigheder og forpligtigelser, som har påhvilet det tidligere medlem. Medlemsskifte skal meddeles skriftlige til laugets formand senest 14 dage efter skiftets indgåelse.

Paragraf 5.

De i bank, sparekasse eller på postgiro anbragte pengemidler kan kun hæves mod kvittering af både formand og kasserer i forening eller af næstformand og kasserer i forening.

Paragraf 6.

1. Dersom tilslutningen til anlæget bliver så stort, at der bliver tale om et væsentligt overskud, skal dette overskud benyttes til antenneanlæget. Anden bestemmelse om overskudets anvendelse træffes af medlemmerne på en generalforsamling.

2. Eventuel fusionering eller ophævelse af foreningen skal besluttes på en ordinær generalforsamling og en ekstraordinær generalforsamling med minimum 14 dages mellemrum af 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer.

Paragraf 7.

Generalforsamlingen er laugets øverste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i marts måned. Indkaldelse til såvel ordinær som ekstraordinær generalforsamling skal ske med mindst 14 dages varsel.

Ved afstemninger gælder almindeligt stemmeflertal (kun en stemme pr. husstand). Lovændringer kan kun foretages når 50 % af foreningens medlemmer har givet møde og 2/3 af de fremmødte stemmer derfor. Er det sidste ikke tilfældet, så er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig, og der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvor lovændringer da kan vedtages når 2/3 af de fremmødte stemmer derfor, uanset antallet af fremmødte medlemmer.

Ønsker et medlem at fremsætte forslag til dagsordenen, skal forslaget senest 8 dage før generalforsamlingen skriftligt indsendes til bestyrelsen.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes når bestyrelsen skønner det formålstjenligt, eller når mindst 1/3 af laugets medlemmer til formanden indgiver skriftlig begæring herom indeholdende forslag til dagsorden. Indvarsling sker snarets efter sådan begærings fremkomst og på samme måde som til ordinær generalforsamling.

Paragraf 8.

Bestyrelsen repræsenterer lauget udadtil i enhver henseende, såvel overfor offentlige myndigheder som overfor private. Bestyrelsen består af 5 medlemmer og 2 suppleanter som vælges på generalforsamlingen for 2 år ad gangen.

Bestyrelsen konstituerer sig selv. Valg af 2 revisorer foretages for 1 år ad gangen.

Der afgår skiftevis 2 og 3 bestyrelsesmedlemmer, men genvalg kan finde sted. Valgbarhed har ethvert medlem, der er tilsluttet antenneanlæget.